دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences

فهرست افرادآقای عبدالله شجاعی
معاون مدیر توسعه مدیریت و تحول اداری
مدیریت توسعه سازمان و تحول اداری
خانم فریبا پارسا
مسئول دفتر
مدیریت توسعه سازمان و تحول اداری

خانم نسترن احمدیان شالچی
رئیس اداره آموزش و توسعه کارکنان و مدیران
مدیریت توسعه سازمان و تحول اداری
خانم منصوره موسوی نجف آبادی
کارشناس مسئول آموزش کارکنان
مدیریت توسعه و تحول اداری
خانم مهندس وحیده واعظی
کارشناس آموزش مجازی
مدیریت توسعه سازمان و تحول اداری
خانم مهسا جهانگیری
کارشناس آموزش کارکنان
مدیریت توسعه سازمان و تحول اداری

آقای بهرام زارعی
رئیس اداره سیستم ها و روشها
مدیریت توسعه سازمان و تحول اداری
خانم سعیده موحد نیا
کارشناس سیستم ها و روشها
مدیریت توسعه سازمان و تحول اداری

خانم فریده بختیاری
رئیس گروه مهندسی سازمان
مدیریت توسعه سازمان و تحول اداری
خانم مرضیه رادفر
کارشناس مسئول مهندسی سازمان
مدیریت توسعه سازمان و تحول اداری
خانم الهام چکامه
کارشناس مهندسی سازمان
مدیریت توسعه سازمان و تحول اداری

آقای عبداله عبادی
رئیس گروه مهندسی مشاغل
مدیریت توسعه سازمان و تحول اداری
آقای سید مجتبی حسینی
کارشناس مهندسی مشاغل
مدیریت توسعه سازمان و تحول اداری
خانم فرشته عطائی
کارشناس طبقه بندی مشاغل
مدیریت توسعه سازمان و تحول اداری
خانم سارا رنج بران
کارشناس مهندسی مشاغل
مدیریت توسعه سازمان و تحول اداری