دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences

فهرست افرادآقای عبدالله شجاعی
معاون مدیر توسعه مدیریت و تحول اداری
مدیریت توسعه سازمان و تحول اداری
خانم فریبا پارسا
مسئول دفتر
مدیریت توسعه سازمان و تحول اداری

خانم نسترن احمدیان شالچی
رئیس گروه آموزش کارکنان
مدیریت توسعه سازمان و تحول اداری
خانم منصوره موسوی نجف آبادی
کارشناس مسئول آموزش کارکنان
مدیریت توسعه و تحول اداری
خانم مهندس وحیده واعظی
کارشناس رایانه
مدیریت توسعه سازمان و تحول اداری
خانم مرضیه حکمت
کارشناس آموزش کارکنان
مدیریت توسعه سازمان و تحول اداری

خانم دکتر میترا صفی پور
رئیس گروه تحول اداری
مدیریت توسعه سازمان و تحول اداری
آقای بهرام زارعی
کارشناس تحول اداری
مدیریت توسعه سازمان و تحول اداری
خانم سعیده موحد نیا
کارشناس تحول اداری
مدیریت توسعه سازمان و تحول اداری

خانم فریده بختیاری
رئیس گروه تشکیلات و بهبود روشها
مدیریت توسعه سازمان و تحول اداری
خانم مرضیه رادفر
کارشناس مسئول سیستمها و روشها
مدیریت توسعه سازمان و تحول اداری

آقای عبداله عبادی
رئیس گروه طبقه بندی مشاغل
مدیریت توسعه سازمان و تحول اداری
آقای سید مجتبی حسینی
کارشناس طبقه بندی مشاغل
مدیریت توسعه سازمان و تحول اداری
خانم فرشته عطائی
کارشناس طبقه بندی مشاغل
مدیریت توسعه سازمان و تحول اداری