دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences

فرم فراخوان داوطلبان پستهای مدیریتی دانشگاه علوم پزشکی ایرانموارد الزامی با علامت ستاره (*) مشخص شده‌اند.
:: مشخصات داوطلب :

نام:
نام خانوادگی:
مقطع تحصیلی
رشته تحصیلی:
سابقه خدمت :
اطلاعات تماس:
ایمیل:
:: مشخصات سازمانی داوطلب:

واحد سازمانی ( در حال حاضر)
پست سازمانی فعلی (در حال حاضر)
پست سازمانی ( حکم کارگزینی )
:: پیشنهاد داوطلب :

کدامیک از حوزه های دانشگاه را جهت مدیریت توسط خود مناسب می دانید؟
 معاونت توسعه مدیریت و منابع
 معاونت بهداشت
 معاونت درمان
 معاونت غذا و دارو
 معاونت آموزشی
 معاونت تحقیقات و فناوری
 معاونت دانشجوئی و فرهنگی
 معاونت بین الملل
 معاونت اجتماعی
 مرکز بهداشتی و درمانی
 بیمارستان
 شبکه بهداشت و درمان
 مرکز بهداشت و درمان
 دانشکده
 پژوهشکده
 مرکز تحقیقات
انتصاب شما به کدامیک از پستهای مدیریتی سازمان می تواند در بهبود سازمان موثر باشد ؟ ( لطفا عناوین پستی و جایگاه سازمانی پنج پست پیشنهادی مورد نظر خود را ذکر نمائید )
دلایل شما برای موثر بودنتان در پستهای سازمانی پیشنهادی چیست ؟